Do obowiązków Administratora w zakresie administrowania nieruchomością komercyjną należeć będzie:

Protokolarne przejęcie nieruchomości, w tym między innymi:

  • dokumentacji technicznej budynku,
  • instrukcji obsługi i eksploatacji,
  • kart gwarancyjnych,
  • decyzji urzędu o dopuszczeniu budynków do użytkowania,
  • aktualnych protokołów przeglądów technicznych,
  • księgi obiektu budowlanego,
  • dokumentacji administracyjnej,
  • dokumentacji eksploatacyjnej,
  • innych.

Administrator zobowiązuje się do administrowania nieruchomością w sposób, który zapewni prawidłowe i zgodne z prawem funkcjonowanie nieruchomości, w szczególności do:

Do obowiązków Administratora oraz do kosztów administrowania należy:

 • Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytku wraz z przynależnym do budynku terenem zielonym i chodnikiem, w zakresie powierzchni wspólnych, dokonywanie nadzoru i kontroli wykonywania warunków umownych. – CODZIENNE
 • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości oraz bieżącej konserwacji budynku i urządzeń w nim znajdujących oraz pilnowanie terminów nad okresowymi przeglądami technicznymi budynku, a w szczególności:

ZLECANIE – Przeprowadzania kontroli technicznych przewidzianych ustawą Prawo Budowlane:

  • Kwartalnych przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych,
  • Pięcioletnich przeglądów ogólnobudowlanych,
  • Pięcioletnich przeglądów elektrycznych,
  • Półrocznych przeglądów technicznych budynku.
 1. Usuwanie awarii drobnych (w pomieszczeniach wspólnych).
 2. Wymiana przepalonych żarówek, świetlówki, itp.
 3. Obsługa stacji redukcyjnej. Sprawdzanie plomb na licznikach mediów
 4. Odczyt liczników głównych oraz w poszczególnych pomieszczeniach.
 5. Sprzątanie i odśnieżanie terenu przynależnego (odśnieżanie dachu nie należy do obowiązków Administratora, Administrator jedynie monitoruje stan pokrywy śnieżnej, w razie przekroczenia dopuszczalnej granicy, informuje Właściciela Nieruchomości i zleca odśnieżanie). Do usług porządkowych należy także dbanie o tereny zielone, jeżeli takowe przynależą do nieruchomości oraz mycie okien raz na 2 miesiące pomieszczeń wspólnych i przynależnych.
 6. Mycie szyb frontowych raz na dwa miesiące na zlecenie.
 7. Utrzymanie w czystości flag masztowych przy budynku.
 8. Egzekwowanie od inwestorów lub usługodawców bądź ich następców prawnych uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi (w zakresie dotyczącym nieruchomości wspólnej) z wykluczeniem postępowania sądowego.
 9. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz wszelkiej wymaganej dokumentacji technicznej dla potrzeb związanych z eksploatacją budynku.
 10. Przygotowanie formalno-merytoryczne i nadzór nad realizacją umów zawartych pomiędzy Właścicielem a dostawcami i usługodawcami zapewniającym do części wspólnej:
 11. dostawcę energii elektrycznej,
 12. dostawcę zimnej wody i odprowadzanie ścieków,
 13. usuwanie nieczystości stałych,
 14. Wykonywanie poleceń i dyspozycji Właścicieli związanych z administrowaną nieruchomością, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą umową.
 15. Nadzór nad utrzymywaniem nieruchomości w należytym stanie technicznym i sanitarnym, bieżąca konserwacja urządzeń i instalacji, nadzór nad ich realizacją, w szczególności dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości – dokonywana zgodnie z planem na dany rok kalendarzowy przyjętym przez Właścicieli.

Każda nieruchomość jest niepowtarzalna i charakteryzuje się indywidualną listą potrzeb, toteż omawiana oferta nie jest ofertą stałą. Cechuje ją duża elastyczność w zależności od życzeń klienta. Czekamy na sugestie, aby móc dopracować ją tak, aby mogli Państwo „spać spokojnie” z poczuciem zapewnionego bezpieczeństwa oraz satysfakcji płynącej z kosztów, wynikających z administrowania nieruchomością.

Adres

Chojnowska 76

59-220 Legnica

Godziny pracy biura

pon. – czw. 8:00 – 16:00

pt. 8:00 – 14:00

Dane kontaktowe

76 723 03 40

biuro@investdom.net.pl

Dział administracyjno-techniczny

695 600 907

783 647 195

722 004 511

798 547 971

Zarządca

605 253 306

Księgowość

76 723 03 40

798 303 275

Menu